آرشیو بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از بالا به پایین: حسین توکلی (واتر پلو)، __، __،__،عبدالله موحد،محمد ابراهیم جوادی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از بالا به پایین: __، __، __،عطاالله بهمنش (سرپرست کشتی)، هوشنگ آگهیان ( سرپرست والیبال)،شمس الدین سید عباسی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مراسم قبل از آغاز بازیها پادشاه تایلند در حضور میهمانان عالیقدر و سرپرستان و تعدادی از ورزشکاران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مراسم قبل از آغاز بازیها پادشاه تایلند در حضور میهمانان عالیقدر و سرپرستان و تعدادی از ورزشکاران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مراسم قبل از آغاز بازیها پادشاه تایلند در حضور میهمانان عالیقدر و سرپرستان و تعدادی از ورزشکاران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

خیر مقدم و گزارش رئیس کمیته تشکیلاتی بازیها در حضور پادشاه تایلند و میهمانان

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

پادشاه تایلند و دیدار سرپرستان کاروان ها

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سرپرستان کاروان های ورزشی رضا کاشفی نفر دوم از چپ سرپرست کاروان ایران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دوری براندج رئیس کمیته بین المللی المپیک در کنار هیات سرپرستی کاروان ایران از راست: __، __،اسفندیاری ستاری (رئیس فدراسیون دو و میدانی) __، __،مصطفی مکری (رئیس فدراسیون فوتبال)

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

کاظم گیلان خبرنگار کیهان ورزشی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از راست: نصرالله دهنوی، محمد نصیری،__، ماری تت،عبدالله موحد( پرچمدار کاروان)،شمس الدین عباسی، عطاالله بهمنش، تیمور غیاثی،محمد ابراهیم جوادی در مراسم قبل از آغاز

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از راست: نصرالله دهنوی، محمد نصیری،__، ماری تت،عبدالله موحد( پرچمدار کاروان)،شمس الدین عباسی، عطاالله بهمنش، تیمور غیاثی،محمد ابراهیم جوادی در مراسم قبل از آغاز

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از راست: نصرالله دهنوی،محمد نصیری،__، ماری تت، عبدالله موحد ، شمس الدین سید عباسی،تیمور غیاثی،عطاالله بهمنش در حضور اوری براندج رئیس کمیته بین المللی المپیک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از راست: محمد نصیری،__، ماری تت،عبدالله موحد،شمس الدین سید عباسی،تیمور غیاثی، محمد ابراهیم جوادی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عبدالله موحد ،محمد ابراهیم جوادی، تیمور غیاثی، __،نصرالله دهنوی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عطاالله بهمنش در مراسم افتتاحیه

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

رژه کاروان ژاپن در مراسم افتتاحیه بازیها

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مراسم افتتاحیه

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عطاالله بهمنش در مراسم افتتاحیه

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

گروهی از عکاسان ورزشی در مراسم افتتاحیه بازیها

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن کشتی و میز مسئولین بازیها و رئیس کمیته ملی المپیک ایران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد ابراهیم جوادی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد ابراهیم جوادی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عبدالله موحد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عبدالله موحد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابوالفضل انوری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسلم اسکند فیلابی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دکتر فضل الله نیکخواه بر بالین یکی از کشتی گیران که صدمه دیده

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عطا الله بهمنش هنگام گزارش رادیویی مسابقات کشتی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن کشتی و حضور تعدادی از ورزشکاران و مربیان و سرپرستان

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابراهیم جوادی بر سکوی نخست وزن 48 کیلو گرم و کسب مدال طلا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد قربانی بر سکوی نخست وزن 52 کیلوگرم و کسب مدال طلا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد قربانی و کسب مدال طلای وزن 52 کیلوگرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

شمس الدین سید عباسی بر سکوی نخست وزن 62 کیلوگرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

شمس الدین سید عباسی بر سکوی نخست وزن 62 کیلوگرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

عبدالله موحد و کسب مدال طلای وزن 68 کیلوگرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد فرهنگ دوست بر سکوی دوم وزن 74 کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

علی حاجیلو و کسب مدال نقره وزن 82 کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد فرهنگ دوست بر سکوی دوم وزن 74 کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

داریوش ذاکری بر سکوی نخست وزن 90 کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

داریوش ذاکری بر سکوی نخست وزن 90 کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

علی حاجیلو و کسب مدال نقره وزن 82 کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابوالفضل انوری بر سکوی سوم وزن کیلو گرم کشتی آزاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسلم اسکندر فیلابی و کسب مدال طلای سنگین وزن

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسلم اسکندر فیلابی و کسب مدال طلای سنگین وزن

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

نفر سمت راست فضل الله نیکخواه پزشک کاروان ایران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری و کسب مقام قهرمانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری و کسب مقام قهرمانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری و کسب مقام قهرمانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

محمد نصیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دانیال گورگیز

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دانیل گورگیز و کسب مدال نقره در وزن 75 کیلو گرم وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دانیل گورگیز و کسب مدال نقره در وزن 75 کیلو گرم وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دانیل گورگیز و کسب مدال نقره در وزن 75 کیلو گرم وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دانیل گورگیز و کسب مدال نقره

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

دانیل گورگیز و کسب مدال نقره

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن وزنه برداری و حضور رئیس کمیته ملی المپیک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

هوشنگ کارگر نژاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

هوشنگ کارگر نژاد

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

هوشنگ کارگرنژاد و کسب مدال برنز سنگین وزن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

هوشنگ کارگرنژاد و کسب مدال برنز سنگین وزن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

هوشنگ کارگرنژاد و کسب مدال برنز سنگین وزن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

هوشنگ کارگرنژاد و کسب مدال برنز سنگین وزن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابراهیم پور دژ

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابراهیم پور دژ و کسب مدال برتر وزن 82/5 کیلو گرم وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابراهیم پور دژ و کسب مدال برتر وزن 82/5 کیلو گرم وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ابراهیم پور دژ و کسب مدال برتر وزن 82/5 کیلو گرم وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن وزنه برداری و حضور رضا کاشفی و سایر مسئولین کاروان ایران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن وزنه برداری و فیلم بردار تلویزیون ایران و حبیب الله روشن زاده

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

حبیب الله روشن زاده و گزارش وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

وزنه بردار ژاپنی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

وزنه بردار هندی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

وزنه بردار ژاپنی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

وزنه بردار ژاپنی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

اسماعیل کد خدازاده دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و یکی از سکوهای وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

اسماعیل کد خدازاده دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و یکی از سکوهای وزنه برداری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی برای اولین بار با روش فاسبوری با کسب مدال طلا بازیها

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی بر سکوی نخست و کسب مدال طلا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی بر سکوی نخست و کسب مدال طلا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی بر سکوی نخست و کسب مدال طلا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

تیمور غیاثی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ورزشکاران پرتاب دیسک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری پرتاب گر دیسک وزنه ایران

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری هنگام پرتاب دیسک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری بر سکوی دوم و کسب مدال نقره پرتاب دیسک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری بر سکوی دوم و کسب مدال نقره پرتاب دیسک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری بر سکوی دوم و کسب مدال نقره پرتاب دیسک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری بر سکوی دوم و کسب مدال نقره پرتاب دیسک

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

جلال کشمیری با کسب دو مدال نقره در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک دو و میدانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سالن بوکس مصطفی مکری، علی عبدو، عطاالله بهمنش، رضا کاشفی، پطرس نظربگیان، اسفندریار ستاری

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از چپ نفر دوم علی عبده رئیس فدراسیون بوکس

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

نفر وسط غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

غلامحسین پاکمنش و مربی زنده یاد کاراپت کوچار

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

غلامحسین پاکمنش و مربی زنده یاد کاراپت کوچار

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت چپ غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از راست نفر جناب سرهنگ عبدالحسین میر فخرایی داور مسابقات

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت چپ محمد ساروخانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست محمد ساروخانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت راست محمد ساروخانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت چپ محمد ساروخانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

داور وسط امیر فتح الهی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی سوم غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی دوم سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی سوم غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی سوم محمد ساروخانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی دوم سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

داور وسط امیر فتح الهی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سمت چپ اولین نفر علی عبدو رئیس فدارسیون بوکس

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی دوم سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی دوم سید عمران حاتمی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی سوم غلامحسین پاکمنش

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

سکوی سوم محمد ساروخانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

ایستاده از راست: ایرج اطرابی فر( مربی )، حسین توکلی، منصور گروسی، __،فیروز عبدالمحمدیان، حسین نسیم، نیکولا (مربی)،__ نشسته از راست: __،__،خسرو امینی، حسین علی مجیدی، حیدر شنجانی

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

استخر شنا واتر پلو بازی بین ایران و هند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقات واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو و شنا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

استخر شنا و واتر پلو منظور گروسی، فیروز عبدالمحمدیان، خسرو امینی، حسین توکلی،__، نیکولا

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقه واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

استخر شنا و واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

اعضاء تیم واتر پلو در حضور رضا کاشفی سرپرست کاروان

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

اعضاء تیم واتر پلو در حضور رضا کاشفی سرپرست کاروان

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

اعضای تیم واتر پلو

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقات شیرجه از سکوی 10 متر

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

شیرجه از سکوی 10 متر

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

شیرجه از سکوی 7 متر

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقات شیرجه از سکوی 10 متر

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

مسابقات شیرجه از سکوی 10 متر

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

از راست: باقر زرافشان (عکاس)،ایرج احرابی فر ، __ ، کاظم گیلان پور ، __ ، __ ، __

بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند

بازی ایران و کره جنوبی از چپ: یدالله کارگر پیشه، مجتبی مرتضوی، حسن کرد، حسن کبیری، مسعود صالحیه