آرشیو عکس های بازی های المپیک 1976 مونترال

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _1

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _1

کاروان ورزشی ایران در مراسم برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _91

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _91

رژه کاروان ایران در مراسم افتتاح بازی ها_مسلم اسکندر فیلابی پرچمدار کاروان
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _2

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _2

رژه کاروان ایران در مراسم افتتاح _پرچمدار مسلم اسکندر فیلابی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _2

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _2

رژه کاروان ایران در مراسم افتتاح _پرچمدار مسلم اسکندر فیلابی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _3

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _3

استقرار کاروان ورزشی ایران در زمین چمن ورزشگاه محل افتتاح بازی ها پس از مراسم رژه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _4

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _4

استقرار کاروان ورزشی ایران در زمین چمن ورزشگاه محل افتتاح باز ی ها پس از مراسم رژه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _5

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _5

یکی از برنامه های مراسم افتتاح در ورزشگاه اصلی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _6

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _6

یکی از برنامه های مراسم افتتاحیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _92

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _92

سالن محل برگزاری مسابقات کشتی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _7

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _7

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر در وزن 74 کیلوگرم
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _8

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _8

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _9

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _9

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _10

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _10

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _11

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _11

مسابقات کشتی آزاد، پیروزی منصور برزگر بر حریف
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _12

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _12

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _13

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _13

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر_مربی تیم ملی کشتی محمدعلی صنعتکاران نظاره گر مسابقه می باشد.
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _14

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _14

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر با حریف ژاپنی _ داوران اعزامی امیر امیرحمیدی و عباس نمازیان و منصور رئیسی نظاره گر این کشتی می باشند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _15

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _15

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر با حریف ژاپنی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _16

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _16

مسابقات کشتی آزاد، منصور برزگر با حریف آمریکایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _17

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _17

منصور برزگر بر سکوی دوم و کسب مدال نقره در بازی های المپیک 1976 مونترال
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _18

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _18

رضا سوخته سرایی کشتی گیر وزن 100 کیلوی ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _19

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _19

محمد نوایی کشتی گیر وزن 68 کیلوگرم ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _20

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _20

محمد نوایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _21

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _21

محمد نوایی کشتی گیر وزن 68 کیلوگرم
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _22

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _22

محمد نوایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _23

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _23

محمد نوایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _24

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _24

حبیب فتاح کشتی گیر وزن 52 کیلوگرم در حال فتیله پیچ کردن حریف
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _25

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _25

حبیب فتاح کشتی گیر وزن 52 کیلوگرم (پشت به تصویر)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _26

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _26

حبیب فتاح
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _27

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _27

حبیب فتاح
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _28

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _28

حبیب فتاحی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _29

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _29

حبیب فتاح
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _30

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _30

حبیب فتاح
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _31

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _31

سبحان روحی کشتی گیر وزن 48 کیلوگرم
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _32

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _32

سبحان روحی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _33

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _33

سبحان روحی کشتی گیر وزن 48 کیلوگرم در کشتی آزاد با حریف کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _34

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _34

سبحان روحی در مسابقه کشتی با حریف کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _35

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _35

سبحان روحی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _36

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _36

سبحان روحی کشتی گیر وزن 48 کیلوگرم_ابراهیم جوادی مربی و دکتر فضل الله نیکخواه پزشک کاروان در کنار او
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _37

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _37

رمضان خدر کشتی گیر وزن 57 کیلوگرم در مقابله با حریف کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _38

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _38

رمضان خدر کشتی گیر وزن 57 کیلوگرم در مقابله با حریف کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _39

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _39

رمضان خدر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _40

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _40

رمضان خدر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _41

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _41

رمضان خدر کشتی گیر وزن 57 کیلوگرم در حال مبارزه با کشتی گیر کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _42

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _42

رمضان خدر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _43

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _43

پیروزی رمضان خدر بر کشتی گیر کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _44

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _44

رمضان خدر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _45

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _45

سالن بازی های المپیک 1976 مونترال پشت به دیوار از راست: مهدی رشیدپور، سرپرست ورزشکاران در دهکده المپیک، دکتر محمد توکل رئیس فدراسیون کشتی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _46

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _46

عباس نمازیان داور اعزامی به مسابقات کشتی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _47

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _47

شرکت کنندگان دسته 52 کیلوگرم وزنه برداری و معرفی آنها قبل از شروع مسابقه_نفر هفتم از راست محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _93

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _93

شرکت کنندگان دسته 52 کیلوگرم وزنه برداری و معرفی آنها قبل از شروع مسابقه_نفر هفتم از راست محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _94

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _94

شرکت کنندگان دسته 52 کیلوگرم وزنه برداری و معرفی آنها قبل از شروع مسابقه_نفر هفتم از راست محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _48

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _48

محمد نصیری وزنه برداری دسته 52 کیلوگرم ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _49

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _49

محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _50

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _50

محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _95

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _95

محمد نصیری و کسب مدال برنز وزنه برداری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _51

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _51

محمد نصیری و کسب مدال برنز وزنه برداری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _52

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _52

محمد نصیری و کسب مدال برنز وزنه برداری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _53

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _53

محمد نصیری و کسب مدال برنز ورزنه برداری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _54

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _54

محمد نصیری و کسب مدال برنز وزنه برداری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _55

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _55

تیم ملی فوتبال ایران ایستاده از راست : ناصر نورایی، علی پروین، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی، علیرضا خورشیدی، حسن صدقیانی(سرپرست)، حشمت الله مهاجرانی(مربی)، منصور رشیدی، ناصر حجازی، غلامحسین مظلومی، سهام میر فخرایی، غفور جهانی، تقی زرکش(پزشک)، اصغر شرفی(مربی) نشسته از راست : حسن نایب آقا، علیرضا عزیزی، آندرانیک اسکندریان، ابراهیم قاسم پور، حسن نظری، حسن روشن، بیژن ذوالفقار نسب
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _56

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _56

تیم ملی فوتبال ایران : ایستاده از راست : حسن روشن، ابراهیم قاسم پور، آندریانبک اسکندریان، حسن نظری، علیرضا عزیزی، ناصر حجازی، اصغر شرفی(مربی)، حشمت الله مهاجرانی(مربی) نشسته از راست : غفور جهانی، سهام میر فخرایی، علیرضا خورشیدی، بیژن ذوالفقار نسب، نصرالله عبدالهی، حسن نایب آقا، ناصر نورایی، منصور رشیدی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _96

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _96

تیم ملی فوتبال ایران پس از تمرین قبل از شروع مسابقات فوتبال از راست : کاظم گیلان پور، حسین صدقیانی، بیژن ذوالفقارنسب، علی پروین، حشمت الله مهاجرانی، پرویز قلیچ خانی، منصور رشیدی، سهام میرفخرایی، غلامحسین مظلومی، غفور جهانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _97

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _97

تیم ملی فوتبال ایران پس از تمرین قبل از شروع مسابقات فوتبال از راست : نصرالله عبدالهی، غفور جهانی، سهام میرفخرایی، پرویز قلیچ خانی، ابراهیم قاسم پور، علیرضا خورشیدی، حسن نظری، آندرانیک اسکندری، علی پروین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _57

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _57

تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی با اتحاد جماهیر شوروی ایستاده از راست : علی پروین، پرویز قلیچ خانی، سهام میر فخرایی، غلامحسین مظلومی، بیژن ذوالفقار نسب، ناصر حجازی نشسته از راست : حسن روشن، ابراهیم قاسم پور، آندرانیک اسکندریان، غفور جهانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _58

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _58

بازی تیم ملی با تیم شوروی_حسن روشن ، پرویز قلیچ خانی، سهام میرفخرایی این بازی را با نتیجه 2 بر 1 واگذار نمودیم.تک گل ایران را پرویز قلیچ خانی به ثمر رساند.
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _59

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _59

بازی تیم ملی فوتبال ابران با شوروی_حسن روشن و ابراهیم قاسم پور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _60

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _60

بازی تیم ملی فوتبال ابران با شوروی_غفور جهانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _61

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _61

بازی تیم ملی فوتبال ابران با شوروی_علی پروین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _62

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _62

بازی تیم ملی فوتبال ابران با شوروی_حسن روشن و نصرالله عبدالهی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _63

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _63

بازی تیم ملی فوتبال ابران با شوروی_حسن روشن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _64

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _64

تیم ملی فوتبال ایران در بازی با لهستان که در ورزشگاه اصلی محل افتتاح بازی ها برگزار گردید، با نتیجه 3 بر 2 بازی را واگذار نمود که گل های ایران را حسن روشن و علی پروین به ثمر رساندند.
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _65

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _65

تیم ملی فوتبال ایران با باکو که نتیجه یک بر صفر به سود ایران خاتمه یافت، زننده گل علیرضا خورشیدی بود
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _66

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _66

بازی تیم ملی ایران و باکو_ نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی، غلامحسین مظلومی، حسن روشن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _67

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _67

بازی ایران و باکو _ پرویز قلیچ خانی و علی پروین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _68

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _68

تیم ملی فوتبال ایران ایستاده از راست : ناصر نورایی، علی پروین، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی، علیرضا خورشیدی، حسن صدقیانی(سرپرست)، حشمت الله مهاجرانی(مربی)، منصور رشیدی، ناصر حجازی، غلامحسین مظلومی، سهام میر فخرایی، غفور جهانی، تقی زرکش(پزشک)، اصغر شرفی(مربی) نشسته از راست : حسن نایب آقا، علیرضا عزیزی، آندرانیک اسکندریان، ابراهیم قاسم پور، حسن نظری، حسن روشن، بیژن ذوالفقار نسب
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _98

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _98

سالن محل برگزاری مسابقات شمشیر بازی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _99

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _99

سالن محل برگزاری مسابقات شمشیر بازی _ مهوش شفائی عضو تیم ملی شمشیربازی در کنار سایر قهرمانان تیم ملی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _100

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _100

سالن محل برگزاری مسابقات شمشیر بازی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _101

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _101

احمد اکبری شمشیرباز رشته سایر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _69

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _69

تیم ملی شمشیربازی ایران از راست : سرگیس آساووریان، حسین نیکفام، شناخته نشده، احمد اکبری، شناخته نشده، شناخته نشده، شناخته نشده، اصغر پاشاپور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _70

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _70

محل برگزاری مسابقات شمشیربازی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _102

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _102

سالن محل برگزاری مسابقات شمشیر بازی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _71

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _71

تیم ملی واترپلو ایران در محل دهکده بازی ها از راست : _، _، غلامرضا کامرانی، حسین نسیم، فیروز عبدالمحمدیان، بهرام توکلی، _، منصور گروسی(مربی)، حیدر شنجانی، احمد یاقوتی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _103

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _103

استخر محل برگزاری مسابقات شنا، شیرجه، واترپلو
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _104

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _104

مسابقه تیم ملی واترپلو ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _105

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _105

مسابقه تیم ملی واترپلو ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _106

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _106

مسابقه تیم ملی واترپلو ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _107

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _107

مسابقه تیم ملی واترپلو ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _72

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _72

تیم ملی بوکس ایران از راست :
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _73

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _73

محل شروع مسابقات جاده _ تیم ایران از جلو در ردیف چهارم قرار دارد
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _108

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _108

محل شروع مسابقات جاده _ تیم ایران از جلو در ردیف چهارم قرار دارد
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _109

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _109

پیست دوچرخه سواری و محل برگزاری مسابقات جودو در بازیهای المپیک 1976 مونترال
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _110

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _110

پیست دوچرخه سواری و محل برگزاری مسابقات جودو
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _111

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _111

محل برگزاری مسابقات بسکتبال
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _112

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _112

ورزشگاه اصلی بازیها برای برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه _ دو و میدانی _ فوتبال و اسب دوانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _74

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _74

مسابقات سوارکاری در ورزشگاه اصلی بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _75

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _75

مسابقات سوارکاری در ورزشگاه اصلی بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _113

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _113

یکی از سالن های برگزاری بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _114

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _114

یکی از ورزشگاه ها از نمای خارجی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _115

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _115

مرکز مطبوعات و ارسال خبر _ کاظم گیلان پور سردبیر کیهان ورزشی سمت چپ نفر اول
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _116

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _116

مرکز مطبوعات و ارسال خبر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _117

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _117

کاظم گیلان پور سردبیر کیهان ورزشی در مرکز مطبوعات و ارسال خبر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _118

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _118

کاظم گیلان پور سردبیر کیهان ورزشی در ورزگاه اصلی بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _119

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _119

استاد میر ابوالقاسم فارسی عکاس کمیته ملی المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _120

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _120

علی کاوه عکاس مجله دنیای ورزش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _121

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _121

علی کاوه عکاس مجله دنیای ورزش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _76

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _76

کاظم گیلان پور و خبرنگاران ایرانی حاضر در بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _122

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _122

_ _
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _77

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _77

از راست: استاد ابوالقاسم فارسی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _123

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _123

استاد ابوالقاسم فارسی عکاس اعزامی به بازیهای المپیک 1976 مونترال
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _124

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _124

تعدادی از اعضاء کاروان ایران در مقابل دهکده بازیهای المپیک 1976 مونترال
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _125

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _125

تعدادی از اعضاء کاروان ایران هنگام گشت در یکی از خیابان های مونترال
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _126

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _126

یکی از خیابان ها در زمان برگزاری بازیهای المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _78

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _78

از راست: فضل الله دهخدا، محمد نصیری، داود ملکی (درآب)، وزنه برداران ایران در هنگام فراغت پس از مسابقات
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _79

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _79

اوقات فراغت پس از مسابقات وزنه برداری _ از جلو: فضل الله دهخدا، منوچهر برومند(مربی)، محمد نصیری، داود ملکی، مرادعلی شیرانی( کشتی فرنگی)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _80

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _80

اوقات فراغت پس از مسابقات وزنه برداری فضل الله دهخدا، منوچهر برومند، محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _81

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _81

مراسم افتتاحیه در ورزشگاه اصلی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _82

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _82

وزنه برداران ایران در استخر تفریحی دهکده بازیها _ ایستاده از راست: هوشنگ کارگر نژاد، علی والی، مهدی عطار اشرفی، فیض الله ناصحی، نشسته از راست: مرادعلی شیرانی، فضل الله دهخدا، داود ملکی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _83

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _83

پایین آوردن پرچم بازیهای المپیک در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _83

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _83

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _84

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _84

حمل پرچم المپیک در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _85

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _85

پایین آوردن پرچم المپیک در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _86

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _86

حمل پرچم بازیهای المپیک در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _86

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _86

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _87

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _87

حمل پرچم المپیک در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _88

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _88

خاموش کردن مشغل المپیک در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _89

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _89

حمل پرچم کشورها در مراسم اختتامیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _90

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونترال _90

پرچمداران کشورهای شرکت کننده در مراسم اختتامیه _ محمد نصیری در عکس حضور دارد.

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها