آرشیو عکس های المپیک 1972 مونیخ

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _1

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _1

داخل هواپیما هنگام رفت_ از چپ ردیف جلو : مهدی مناجاتی، علیرضا عزیزی، ردیف دوم : محمد نصیری، پرویز سیروس پور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _2

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _2

داخل هواپیما هنگام رفت _ نصرالله دهنوی، محمد صادقی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _3

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _3

داخل هواپیما هنگام رفت _ از چپ: علی جباری، جواد قراب، محمد بیاتی (مربی فوتبال)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _4

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _4

از راست: منصور برزگر، محمد ابراهیم جوادی، ابوالفضل انوری، داود نصیری، غلامرضا پهلوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _5

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _5

از راست: منصور برزگر، محمد ابراهیم جوادی، ابوالفضل، غلامرضا پهلوی، محمد قربانی، علی اصغر اسلامی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _6

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _6

از راست: نصرالله دهنوی، محمد رضا ناصحی، محمد نصیری، سید محمد رضا انتظاری، تیمور غیاثی، غلامرضا پهلوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _7

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _7

از راست: نصرالله دهنوی، محمد رضا ناصحی، محمد نصیری، سید محمد رضا انتظاری، تیمور غیاثی، غلامرضا پهلوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _8

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _8

ورزشگاه اصلی مونیخ و محل افتتاح بازیها و مراسم رژه کاروان های شرکت کننده و رژه کاروان ایران با 80 شرکت کننده و همراه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _9

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _9

اعضاء کاروان اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ در مراسم برافراشتن پرچم ایران در محل دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _10

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _10

مراسم بر افراشتن پرچم کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک 1972 مونیخ در دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _11

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _11

برافراشتن پرچم کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک 1972 مونیخ در دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _12

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _12

برافراشتن پرچم بازیهای المپیک 1972 مونیخ در مراسم افتتاح بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _13

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _13

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _14

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _14

رحیم علی آبادی در وقت استراحت حسین ابراهیمیان و در حال راهنمایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _15

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _15

رحیم علی آبادی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _16

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _16

رحیم علی آبادی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _17

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _17

رحیم علی آبادی پس از کسب مدال نقره بازیهای المپیک 1972 مونیخ مورد تشویق مسئولین قرار می گیرد _ از راست: حسن رسولی، علی حجت کاشانی، رحیم علی آبادی، _
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _18

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _18

مصاحبه عطاالله بهمنش با رحیم علی آبادی پس از کسب مدال نقره بازیهای المپیک 1972 مونیخ
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _19

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _19

رحیم علی آبادی بر سکوی دوم و کسب مدال نقره بازیهای المپیک 1972 مونیخ
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _20

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _20

ابراهیم جوادی تنها کشتی گیر آزاد برنده تک مدال برتر بازیها گردید.
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _21

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _21

مسلم اسکندر فیلابی و حریف آمریکایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _22

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _22

مسلم اسکندر فیلابی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _23

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _23

ابوالفضل انوری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _24

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _24

رضا خرمی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _25

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _25

محمد نصیری بر سکوی وزنه برداری بازیهای المپیک 1972 مونیخ و در حال زدن حرکت یکضرب
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _26

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _26

کسب مدال نقره توسط محمد نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _27

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _27

محمد نصیری بر سکوی دوم و کسب مدال نقره
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _28

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _28

نصرالله دهنوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _29

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _29

نصرالله دهنوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _30

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _30

نصرالله دهنوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _31

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _31

تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای المپیک 1972 مونیخ _ ایستاده از راست: مهدی لواسانی، جواد قراب، اکبر کارگر جم، غلام وفا خواه، پرویز قلیچ خوانی، جعفر کاشانی، علی جباری، _ محمد بیاتی (مربی)، ابراهیم آشتیانی، _ منصور رشیدی، علیرضا عزیزی، _ نشسته از راست: اصغر شرفی، رضا قفل ساز، محمد صادقی، مجید حلوایی، صفر ایرانپاک، علی پروین، جواد الله وردی، محمود خردبین، مهدی مناجاتی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _32

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _32

آغاز بازی تیم ملی فوتبال ایران با مجارستان _ از راست : اصغر شرفی، علی پروین، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، محمد صادقی، علی جباری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _33

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _33

مراسم قبل از بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی مجارستان _ از راست: پرویز قلیچ خانی، منصور رشیدی، مجید حلوایی، اکبر کارگرجم، صفر ایرانپاک، علی جباری، محمد صادقی، جعفر کاشانی، ابراهیم آشتیانی، علی پروین، اصغر شرفی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _34

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _34

_ مظفر مسافری (مربی)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _35

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _35

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _36

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _36

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _37

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _37

پطروس نازاربگیان عضو ایرانی هئیت رئیسه فدراسیون بوکس
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _38

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _38

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _39

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _39

اصغر پاشا پور شمشیر باز اسلحه اپه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _40

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _40

اصغر پاشاپور شمشیر باز اسلحه اپه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _41

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _41

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _42

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _42

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _43

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _43

سید محمد رضا انتظاری دونده 400 متر و 800 متر تیم ملی ایران در بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _44

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _44

جلال کشمیری پرتاب کننده دیسک و وزنه در بازیهای المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _45

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _45

عطاالله بهمنش، _ حبیب الله روشن زاده گزارشگر رادیو و تلویزیون
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _46

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _46

کاظم گیلان پور سردبیر کیهان ورزشی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _47

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _47

از چپ به راست: بیژن رفیعی (سر دبیر دنیای ورزش)، کاظم گیلان پور (سردبیر کیهان ورزشی)، عطاالله بهمنش (مفسر و گزارشگر)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _48

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _48

میر ابوالقاسم فارسی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _49

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _49

جلسه شورای المپیک آسیا دو سال قبل از برگزاری بازیهای آسیایی 1974 تهران در مونیخ_ رئیس کمیته ملی المپیک ایران، جلال رسولی، علی حجت کاشانی و تعدادی از روسای فدراسیون های ملی ایران و سایر اعضاء از کشورهای مختلف در آن شرکت دارند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _50

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _50

تلفن عمومی در بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _51

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _51

مرکز تفریحات برای ورزشکاران: محمد نصیری قهرمان دوم و کسب مدال نقره در حال استراحت
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _52

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _52

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _65

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _65

رضا خرمی و دکتر پرویز ادیب فر پزشک کاروان و پرویز سیروس پور مربی تیم ملی کشتی آزاد
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _53

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _53

استقرار کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده در ورزشکاه اصلی و محل افتتاح بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _54

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _54

استقرار کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده در ورزشگاه اصلی و محل افتتاح بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _55

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _55

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _56

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _56

دکتر پرویز ادیب فر در حال مداوای رحیم علی آبادی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _57

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _57

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _58

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _58

رحیم علی آبادی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _59

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _59

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی بر سکوی دوم بازیهای المپیک 1972 مونیخ
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _60

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _60

ابراهیم جوادی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _61

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _61

پیروزی ابراهیم جوادی بر یکی از حریفان
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _62

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _62

رمضان فر
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _63

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _63

شمس الدین سید عباسی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _64

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _64

شمس الدین سید عباسی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _66

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _66

نمایی از سالن کشتی بازیهای المپیک 1972 مونیخ
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _67

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _67

حسین ابراهیمیان مربی کشتی فرنگی تیم ملی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _68

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _68

محمد نصیری بر سکوی وزنه برداری در بازیهای المپیک 1972 مونیخ
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _69

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _69

علاقمندان تیم ملی فوتبال ایران در بازی با مجارستان که با نتیجه 5 بر صفر به نفع مجارستان پایان یافت
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _70

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _70

بازی با مجارستان : پرویز قلیچ خانی، علی پروین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _71

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _71

تیم ملی فوتبال ایران در بازی با تیم ملی برزیل که با نتیجه یک بر صفر با پیروزی تیم ملی ایران خاتمه یافت _ ایستاده از راست: اکبر کارگر جم، مهدی لواسانی، مجید حلوایی، ابراهیم آشتیانی، صفر ایرانپاک، غلام وفا خواه، منصور رشیدی، نشسته از راست: پرویز قلیچ خانی، جعفر کاشانی، محمود خردبین، علی پروین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _72

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _72

تیم ملی برزیل در مقابل تیم ملی ایران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _73

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _73

بازی تیم ملی ایران و تیم ملی برزیل
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _74

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _74

بازی تیم ملی ایران و برزیل و استراحت بین دو نیمه _ از راست: منصور رشیدی، ابراهیم آشتیانی، پرویز قلیچ خانی، جعفر کاشانی، غلام وفا خواه، اکبر کارگر جم، جلال طالبی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _75

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _75

بازی تیم ملی ایران و برزیل و استراحت بین دو نیمه _ از راست: منصور رشیدی، علی رضا عزیزی، ابراهیم آشتیانی، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، مجید حلوایی، جعفر کاشانی، غلام وفا خواه، اکبر کارگر جم، جلال طالبی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _76

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _76

بازی ایران و برزیل _ از راست: پرویز قلیچ خانی، محمود خردبین، اکبر کارگر جم، علی رضا عزیزی، جعفر کاشانی، ابراهیم آشتیانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _77

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _77

تیم ملی فوتبال ایران و برزیل _ غلام وفا خواه، ابراهیم آشتیانی، محمود خردبین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _78

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _78

مکان مسابقه پرش ارتفاع در ورزشگاه اصلی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _79

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _79

عطاالله بهمنش گزارشگر رادیو و تلویزیون
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _80

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _80

مرکز مطبوعات و خبر رسانی خبرنگاران به سایر نقاط جهان
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _81

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _81

ورزشگاه اصلی _ از راست: ژافره، کاظم گیلان پور، میرابوالقاسم فارسی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _82

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _82

محمد شعاع معتمدی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _83

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _83

محل ارسالات محصولات پستی در بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _84

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _84

محل صندوق امانات در بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _85

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _85

درمانگاه در محل دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _86

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _86

رستوران در دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _87

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _87

مراکز استراحت و تفرحات برای ورزشکاران در محل دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _88

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _88

مرکز تفریحات برای ورزشکاران در دهکده بازیها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _89

میرابوالقاسم فارسی _المپیک مونیخ _89

محمد نصیری، نصرالله دهنوی در مرکز تفریحات

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها